ADRESOWALNY SYSTEM
SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zadaniem systemu ACSP jest skuteczne wykrycie pożaru w jego najwcześniejszej fazie, zasygnalizowanie tej sytuacji optycznie lub akustycznie, a także powiadomienie odpowiednich służb.

Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia pożarowego – w połączeniu z szybką reakcją na nie – pozwala niezwłocznie podjąć akcję przeciwpożarową, jak i przeprowadzić skuteczną ewakuację osób z niebezpiecznego obszaru.

System ACSP przeznaczony jest do obiektów różnego typu:

hotele

centra handlowe

biurowce

budynki
użyteczności
publicznej

zakłady
produkcyjne

węzły
komunikacyjne

Serce systemu

Głównym elementem Adresowalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej ACSP, czyli urządzeniem kierującym pracą wszystkich jego elementów, jest centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402.

Topologia czyli układ instalacji

ACSP-402 może obsługiwać dwie adresowalne linie dozorowe w topologii pętli (linie zamknięte), po 128 urządzeń adresowalnych w każdej z nich. Istnieje możliwość także pracy w topologii promieniowej – obsługa do 4 promieni (linii otwartych). Centrala obsługuje także pętle z odgałęzieniami (promieniami) – odgałęzienia te zawierają urządzenia adresowalne.

Urządzenia konwencjonalne

Instalację można rozszerzyć o konwencjonalne ostrzegacze automatyczne i ręczne. Podłącza się je za pośrednictwem tzw. modułów linii bocznej, które pracują w adresowalnej pętli lub promieniu.

Czytelny podział

Efektywne i precyzyjne zidentyfikowanie miejsca wykrycia (zgłoszenia) pożaru to efekt podziału systemu na niezależne strefy, których może być nawet 256. Pojedyncza strefa dozorowa może zawierać do 32 ostrzegaczy pożarowych. Adresowalne sygnalizatory i wskaźniki mogą zaś informować o wykryciu zdarzeń w poszczególnych częściach systemu.

Urządzenia systemu ACSP posiadają Świadectwa Dopuszczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, europejskie Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych zgodne z EN 54 oraz Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych (tzw. znak budowlany B).

ACSP od SATEL

Najtragiczniejszych skutków pożaru można uniknąć

Odtwórz wideo

Skuteczna detekcja

W ramach systemu ACSP pracować może szereg adresowalnych ostrzegaczy pożarowych – automatycznych i ręcznych. Przeznaczeniem pierwszych jest samodzielne wykrycie pożaru, drugie zaś umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w obiekcie.

ostrzegacze automatyczne

czujki dymu, czujki ciepła, urządzenia wielosensorowe

ostrzegacze ręczne

do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń

Moduł linii bocznej

Dzięki współpracy z adresowalnymi modułami linii bocznej MLB-400, centrala może obsługiwać także konwencjonalne ostrzegacze pożarowe, zarówno automatyczne (czujki), jak i ręczne.

Sygnalizatory SPP od SATEL

Donośna sygnalizacja akustyczna​

W odpowiedzi na sygnały o pożarze otrzymane z ostrzegaczy, centrala może wyzwolić pracę sygnalizatorów adresowalnych. Dzięki opcji aktywowania urządzeń o konkretnych adresach możliwe jest niezależne alarmowanie (sterowanie ewakuacją) w różnych częściach obiektu.

Liczbę sygnalizatorów w systemie można zwiększyć poprzez podłączenie do specjalnych wyjść centrali ACSP-402 sygnalizatorów konwencjonalnych.

Automatyczne
powiadamianie służb​

Centrala ACSP-402 posiada wyjścia do systemów transmisji informacji o pożarze lub uszkodzeniu. Dzięki temu, w przypadku współpracy z systemami monitoringu pożarowego, możliwe jest automatyczne i niezwłoczne wezwanie służb ratowniczo-gaśniczych. Taka funkcjonalność maksymalizuje skrócenie czasu, jaki upłynie od wykrycia pożaru do podjęcia akcji ratunkowej.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Płyta centrali ACSP-402 oraz adresowalne moduły MIO-400 posiadają wejścia i wyjścia programowalne. Dzięki ich obsłudze centrala może zarówno nadzorować, jak i kierować pracą podłączonych urządzeń lub systemów zabezpieczenia pożarowego, m.in. wentylacją pożarową, bramami pożarowymi czy systemami gaśniczymi.

Nadzorowanie stanu i kierowanie pracą innych urządzeń zewnętrznych, np. sterownikami wind to kolejny z atutów centrali ACSP-402. Możliwa jest także współpraca np. z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym.

Efektywne wykrywanie pożaru

W ramach każdej strefy dozorowej istnieje możliwość wybrania jednego spośród 19 wariantów alarmowania w trybach jedno i dwustopniowych. Odpowiadają one różnym, specyficznym algorytmom wykrywania pożaru w jak najwcześniejszej fazie jego rozwoju. Wybór optymalnego typu alarmowania ma na celu jak najlepsze dopasowanie pracy systemu do warunków panujących w strefie – wybranym obszarze.
Czujki dymu wykorzystać mogą tzw. czułość interaktywną w danej strefie. Co to oznacza? Gdy jedna czujka wykryje niewielkie ilości dymu, inne przełączają się w tryb zwiększonej czułości dla szybszego i zarazem pewniejszego potwierdzenia wystąpienia pożaru.

Jak działa czujka DRP-400

Bez niepożądanych alarmów​

Prawidłowy dobór typu alarmowania w strefach ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie występowania fałszywych alarmów. Poprawna konfiguracja ostrzegaczy pożarowych to kolejny ze sposobów ograniczających występowanie fałszywych alarmów. Można bowiem skorzystać z opcji zmiany czułości w zależności od harmonogramu pracy personelu – mniejsza czułość, gdy w obiekcie obecni są ludzie, większa, gdy obiekt jest pusty. 
Dodatkowym zabezpieczeniem przed fałszywymi alarmami jest stosowana w czujkach dymu adaptacja progu zadziałania. To sprawia, że niezależnie od zmieniającego się poziomu zanieczyszczenia komory optycznej, urządzenia utrzymują czułość na jednym poziomie.

Czujka DRP-400 -
kompensacja zabrudzenia

Sygnalizacja optyczna

W ramach systemu ACSP dostępne są adresowalne wskaźniki zadziałania. Urządzenia te można powiązać ze strefą dozorową, grupą lub innym, pojedynczym elementem systemu. W efekcie wskaźnik poinformuje o zdarzeniach w strefie, grupie lub o zdarzeniach dotyczących wybranego urządzenia – nie tylko alarmach, ale także uszkodzeniach lub blokadach.
W przypadku braku powiązania z konkretnym elementem, dany wskaźnik informuje o zdarzeniach w całym systemie. Adresowalne wskaźniki zadziałania mają tę przewagę nad konwencjonalnymi odpowiednikami, że aby sygnalizować alarm z wybranej czujki, nie muszą być z nią bezpośrednio połączone, co ogranicza koszty i ułatwia układanie instalacji.

WZ-400 - informowanie o awarii

WZ-400 - informowanie o pożarze

Wygodna zdalna obsługa

Nawet do 1000 metrów!

Do obsługi systemu ACSP może być użyty panel wyniesiony APSP-402, który można umiejscowić nawet do 1 km z dala od centrali. System obsługuje się z niego tak samo, jak z panelu centrali – użytkownik zyskuje pełen dostęp do informacji o systemie, jak i do wszystkich jego funkcji. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności szkolenia personelu z obsługi innego sprzętu niż centrala.

Wgląd w stan systemu z dowolnego miejsca

Zdalny dostęp do stanu systemu możemy uzyskać za pomocą aplikacji Virtual APSP. Dostępna zarówno na komputery, jak i na urządzenia mobilne.

Połączenie z centralą odbywa się za pośrednictwem modułu ethernetowego, a przesyłane dane są szyfrowane. W ten sposób sprawdzić można nie tylko kwestie serwisowe, ale także przejrzeć bieżące alarmy lub historię zdarzeń.

Stan systemu ACSP można graficznie (na mapach i planach obiektu) prezentować także w oprogramowaniu INTEGRUM. Umożliwia ono integrację i zarządzanie rozproszonymi systemami bezpieczeństwa bazującymi na centralach alarmowych INTEGRAINTEGRA Plus.

Wygodna i łatwa konfiguracja

System ACSP można skonfigurować oraz zmieniać jego ustawienia za pomocą przycisków panelu centrali. Drugim, a zarazem wygodniejszym i bardziej przyjaznym sposobem jest praca z wykorzystaniem oprogramowania ACSP Soft.

W procesie identyfikacji centrala automatycznie wykrywa topologię oraz wszystkie urządzenia pętlowe – struktura zostaje od razu odwzorowana graficznie w programie.

Proces automatycznej identyfikacji kończy się gotowością systemu do pracy – w podstawowej konfiguracji.

Oprogramowanie usprawnia diagnostykę ewentualnych problemów instalacyjnych, związanych np. z okablowaniem, i ułatwia ich lokalizację. Dostępna jest funkcja weryfikacji elementów pętlowych, która w przypadku uruchomienia sprawdzi, jakie zmiany zostały wprowadzone od poprzedniej identyfikacji.

 

Program ACSP Soft

Łatwe testowanie

Możliwość przeprowadzenia jednoosobowego testu systemu, jak i przesyłanie wiadomości e-mail zawierających dane dotyczące zabrudzenia automatycznych ostrzegaczy pożarowych, to niektóre z rozwiązań mających na celu usprawnienie serwisowania systemu, także podczas jego bieżącej pracy.

Ograniczenie kosztów

Część rozwiązań zastosowanych w ramach systemu ACSP oprócz podniesienia walorów użytkowych, ma na celu obniżenie kosztów wdrożenia i eksploatacji systemu.

możliwość włączenia do instalacji, za pomocą modułu linii bocznej, istniejących fragmentów systemu konwencjonalnego

możliwość przeprowadzenia jednoosobowego testu ostrzegaczy, bez konieczności angażowania dodatkowych osób

ograniczenie ilości okablowania w instalacji dzięki zastosowaniu wskaźników adresowalnych

wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V jako zasilaniem awaryjnym – dotyczy zarówno centrali, jak i panelu wyniesionego

dzięki użytym w MIO-400 przekaźnikom o dużej obciążalności można bezpośrednio sterować różnymi urządzeniami

Przykładowy schemat systemu

Dlaczego system ACSP?

precyzyjna lokalizacja miejsca wystąpienia zagrożenia pożarem dzięki adresowaniu urządzeń

rozwiązania obniżające koszty instalacji – m.in. pojedynczy akumulator rezerwowy

efektywne funkcje przyspieszające konserwację – m.in. test jednoosobowy

zaawansowana diagnostyka umożliwiająca szybsze śledzenie ewentualnych zakłóceń pracy całego systemu i poszczególnych urządzeń

łatwy i wygodny proces programowania

czytelny podgląd stanu systemu w aplikacji na komputer i urządzenia mobilne

integracja z INTEGRUM w celu wizualizacji aktualnego stanu systemu

możliwość zdalnej obsługi z wykorzystaniem panelu wyniesionego

specjalne wejścia/wyjścia do nadzorowania i sterowania urządzeniami innych firm: m.in. systemem oddymiania czy sterownikami wind

możliwość włączenia do instalacji istniejących części systemu konwencjonalnego CSP

Szybkie i wygodne projektowanie systemu z konfiguratorem SSPX

Konfigurator sprzętowy SSPX to przyjazne i wygodne w obsłudze narzędzie do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem urządzeń SATEL – zarówno adresowalnych, jak i konwencjonalnych. Niezwykle intuicyjny interfejs programu sprawia, że proces tworzenia projektu jest szybki i efektywny

Kategorie produktów