1. SATEL sp. z o.o. udziela gwarancji jakości na wyprodukowane przez siebie urządzenie. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty nabycia urządzenia, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty sprzedaży urządzenia przez SATEL. Datę sprzedaży urządzenia przez SATEL określa data wysyłki produktu z magazynu SATEL.
  2. Do wystawienia karty gwarancyjnej zobowiązany jest sprzedawca lub firma realizująca montaż danego urządzenia, który powinien wypełnić kartę gwarancyjną w całości bez skreśleń i poprawek. Karta gwarancyjna, która nie jest całkowicie wypełniona, w szczególności nie ma uzupełnionej daty wydania karty i/lub pieczęci i podpisu sprzedawcy nie pozbawia nabywcy uprawnień gwarancyjnych. Gdy karta gwarancyjna nie będzie wypełniona, nabywca jest zobowiązany do dostarczenia dowodu zakupu wraz z reklamowanym urządzeniem.
  3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady i uszkodzenia, które powstały z przyczyn zależnych od SATEL. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wykonując swoje zobowiązania wynikające z gwarancji, SATEL, według swojego wyboru, nieodpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie na wolne od wad. W przypadku przerwania produkcji wadliwego urządzenia SATEL zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie podobne, wolne od wad.
  4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia przez nabywcę do serwisu firmy SATEL. W razie uwzględnienia reklamacji SATEL zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych lub wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty powiadomienia nabywcy o zasadności reklamacji. Za zakończenie procedury reklamacji uważa się datę dostarczenia urządzenia do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca wskazanego w zgłoszeniu.
  5. Podlegające gwarancji urządzenie nabywca powinien dostarczyć bezpośrednio do serwisu firmy SATEL na koszt SATEL. Po szczegółowe informacje skontaktuj się bezpośrednio z naszym Serwisem Elektronicznym SATEL pod numerem telefonu 58 320 94 30.
  6. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy SATEL sp. z o.o
  7. Gwarancją nie są objęte w szczególności baterie oraz wady urządzenia wynikłe z przyczyn niezależnych od SATEL: uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, zdarzeń losowych (w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych), niewłaściwej instalacji i konfiguracji niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji (w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić produkt) oraz takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie urządzenia za odpowiednim obniżeniem ceny (opis wady na karcie gwarancyjnej nanosi sprzedawca). Gwarancją nie są objęte również wady polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych poza użytkowych.
  8. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje: stwierdzenie naruszenia naklejki identyfikacyjnej SATEL na urządzeniu, dokonywanie przeróbek lub napraw urządzenia poza serwisem SATEL, powstałe z przyczyn leżących po stronie nabywcy.
  9. Odpowiedzialność SATEL względem nabywcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wartości produktu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez SATEL z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
  10. Gwarancja podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o ile są zainstalowane i używane przez konsumenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zainstalowanie i/lub używanie urządzenia w innym kraju wyłącza odpowiedzialność SATEL z tytułu gwarancji jakości. Gwarancja na sprzedane urządzenie w żadnym zakresie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.