1. Niniejszej gwarancji udziela SATEL spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 66, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000178400, kapitał zakładowy 1.830.000 zł, NIP PL 584-015-40-38, zwana dalej GWARANTEM lub SATEL. GWARANT udziela niniejszym gwarancji jakości na wyprodukowane przez siebie urządzenie (opisane numerem identyfikacyjnym MNI, o ile został  wskazany na niniejszej karcie gwarancyjnej), zwane dalej Urządzeniem. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty nabycia Urządzenia, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty sprzedaży Urządzenia przez SATEL. Datę sprzedaży Urządzenia przez SATEL określa data wysyłki produktu z magazynu SATEL.
 2. SATEL gwarantuje, że zakupione Urządzenie jest wolne od wad wykonania zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób określony w niniejszej gwarancji.
 3. W przypadku braku zgodności Urządzenia z umową, nabywcy Urządzenia z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy i niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Niniejsza Gwarancja na Urządzenie w żadnym zakresie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy Urządzenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Świadczenia gwarancyjne w zakresie naprawy i wymiany są wykonywane przez  SATEL.
 5. Procedura korzystania z gwarancji:
  • Karta gwarancyjna dostępna jest do pobrania poniżej. Do wystawienia jej na prośbę klienta zobowiązany jest sprzedawca lub firma realizująca montaż danego urządzenia.
  • Wadliwe Urządzenie należy dostarczyć do sprzedawcy, od którego Urządzenie zostało zakupione, wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (o ile została wystawiona).
  • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty, w której sprzedawca dostarczy Urządzenie do serwisu firmy SATEL wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (o ile została wystawiona).
  • Zwracane Urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie reklamacji.
  • W razie uwzględnienia reklamacji SATEL zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych lub wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia urządzenia do serwisu SATEL. Za zakończenie procedury reklamacji uważa się datę dostarczenia urządzenia do miejsca wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji Urządzenia, poprawy zewnętrznych połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
 7. W przypadku jeżeli w opinii GWARANTA Urządzenie nie może zostać naprawione ani wymienione, Klientowi, w zamian za zwrot Urządzenia, przysługuje zwrot ceny zapłaconej za Urządzenie, nie przekraczającej jednak aktualnych cen rynkowych Urządzenia.
 8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wykonania Urządzenia, które powstały z przyczyn zależnych od SATEL. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wykonując swoje zobowiązania wynikające z gwarancji, SATEL, według swojego wyboru, nieodpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe Urządzenie na wolne od wad. W przypadku przerwania produkcji wadliwego Urządzenia, SATEL zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego Urządzenia na Urządzenie podobne, wolne od wad. Gwarancją nie są objęte w szczególności części z natury łatwo zużywalne, takie jak: baterie , bezpieczniki, zaciski inne akcesoria . Gwarancją nie są objęte w szczególności również wady Urządzenia wynikłe z przyczyn niezależnych od SATEL: w tym z powodu uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Urządzenia, zdarzeń losowych (w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania temperatur i czynników chemicznych), niewłaściwej instalacji i konfiguracji niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji (w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie) oraz takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie Urządzenia za odpowiednim obniżeniem ceny (opis wady na karcie gwarancyjnej nanosi sprzedawca). Gwarancją nie są objęte również wady polegające na utracie przez Urządzenie walorów estetycznych lub innych poza użytkowych. Niezależnie od powyższego Gwarancja nie obejmuje instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
 9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje: stwierdzenie naruszenia naklejki identyfikacyjnej SATEL na Urządzeniu lub dokonywanie przeróbek lub napraw Urządzenia poza serwisem SATEL – powstałe z przyczyn leżących po stronie nabywcy.
 10. Odpowiedzialność SATEL względem nabywcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wartości Urządzenia ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez SATEL z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
 11. Gwarancja podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje wyłącznie Urządzenia sprzedane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie pod warunkiem, że Urządzenia są zainstalowane i używane przez konsumenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zainstalowanie i/lub używanie Urządzenia w innym kraju wyłącza odpowiedzialność SATEL z tytułu niniejszej gwarancji jakości.