Klauzula zgodności z prawem

1. Niniejszą klauzulę zgodności z prawem (dalej: Klauzula) stosuje się do każdej umowy (dalej: Umowa) zawieranej pomiędzy SATEL spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem Budowlanych 66 80-298 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000178400, kapitał zakładowy 1.830.000 zł, NIP 584-015-40-38 (dalej: SATEL) z innymi osobami (dalej: Kontrahent). SATEL i Kontrahent będą zwani dalej Stronami.

2. Każda ze Stron oświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do obowiązujących daną Stronę przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji obowiązujące w Polsce.
3. Każda ze Stron oświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości.
4. Kontrahent zapewnia, że wykonywanie Umowy nie będzie stanowić:
 • 4.1   nadużywania uprawnień udzielonych Kontrahentowi ani też niedopełnienia ciążącego na Kontrahencie obowiązku;
 • 4.2   czynu nieuczciwej konkurencji;
 • 4.3   niedopuszczalnej czynności preferencyjnej na rzecz SATEL;
 • 4.4   udaremnienia ani utrudnienia przetargu publicznego.
5. W przypadku, gdy działania Kontrahenta są związane z przetargami publicznymi, Kontrahent zapewnia, że nie będzie rozpowszechniał informacji ani też nie będzie przemilczał istotnych okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem takiego przetargu. Kontrahent nie będzie wchodził w żadne porozumienia z innymi osobami, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której taki przetarg jest dokonywany.
6. Kontrahent zapewnia, że ani on ani żaden z członków jego organów nie jest funkcjonariuszem publicznym.
7. SATEL w pełni przestrzega wszelkich Praw Antykorupcyjnych, przy czym termin „Prawa Antykorupcyjne” oznacza obowiązujące w Polsce przepisy o przeciwdziałaniu korupcji, w szczególności obowiązujące w tym zakresie regulacje kodeksu karnego, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy Prawo zamówień publicznych a także przyjęte w Polsce i w Europie regulacje w tym zakresie, takie jak Decyzje Ramowa Rady w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, konwencja o przeciwdziałaniu korupcji Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD Anti-Bribery Convention) i t.p. Kontrahent oświadcza, że treść Praw Antykorupcyjnych jest mu znana.

8. Kontrahent gwarantuje, że ani on sam (w tym jego pracownicy, podwykonawcy, podmioty afiliowane oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje Umowę), ani żaden podmiot działający bezpośrednio bądź pośrednio przez niego, ani żaden podmiot działający w imieniu Kontrahenta nie dopuścił się i nie dopuści się naruszenia Praw Antykorupcyjnych w związku z realizacją Umowy. W szczególności Kontrahent zapewnia, że ani on ani żadna z osób, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, nie dopuścił się i nie dopuści się żadnego czynu, który – w myśl odpowiednich przepisów – stanowi korupcję, ani też żadnego czynu polegającego (bezpośrednio, ani pośred-nio) na: przekazaniu, przyobiecaniu przekazania, proponowaniu przekazania lub zleceniu przekazania pieniędzy bądź innych rzeczy wartościowych na rzecz:

 • 8.1.   osoby pełniącej funkcję publiczną, urzędników, pracowników, przedstawicieli lub agentów jakichkolwiek władz lub urzędów (w tym władz lokalnych), włączając w to wydziały, agencje lub oddziały rządowe oraz podmioty będące własnością rządu lub przez rząd kontrolowane oraz wszelkie osoby występujące oficjalnie w imieniu rządu;
 • 8.2.   osób kandydujących na stanowiska polityczne, partii politycznych lub członków partii politycznej;
 • 8.3.   innych osób lub podmiotów ze świadomością lub z uzasadnionym przypuszczeniem, że całość lub część tego rodzaju płatności lub rzeczy wartościowej zostanie zaproponowana, przekazana lub przyobiecana, bezpośrednio bądź pośrednio, dowolnej z osób lub podmiotów wskazanych powyżej w celu wywarcia wpływu na działania bądź decyzje takich funkcjonariuszy publicznych, partii politycznych, urzędników partyjnych lub kandydatów na stanowiska polityczne podejmowane w ramach ich obowiązków służbowych, wliczając w to także decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działania naruszającego prawomocne zobowiązania takiej osoby lub podmiotu lub nakłonienie takiej osoby lub podmiotu do posłużenia się jej/jego wpływem na rząd lub jego oddziały w celu spowodowania podjęcia działań lub decyzji mających wspomóc SATEL lub Kontrahenta w prowadzeniu promocji, marketingu lub sprzedaży produktów SATEL lub wywarcia wpływu na takie działania bądź decyzje.
9. Kontrahent oświadcza i zobowiązuje się, że nie przekazał i nie przekaże żadnej płatności i żadnej rzeczy wartościowej w imieniu lub na rzecz SATEL bez należytego udokumentowania tego w księgach i rejestrach Kontrahenta, przy czym zakres dokumentowanych w ten sposób danych obejmuje przekazaną kwotę, cel przekazania oraz odbiorcę i Kontrahent zobowiązuje się posiadać dokumentację potwierdzającą takie przekazanie przez cały okres obowiązywania Umowy (wliczając w to także jej przedłużony lub odnowiony okres obowiązywania) oraz przez pięć (5) lat po jego upływie. Kontrahent zobowiązuje się udostępnić tego rodzaju księgi i dokumentację SATEL, na jego prośbę, do weryfikacji, kopiowania i kontroli oraz współpracować z SATEL w ramach takiej kontroli lub weryfikacji (współpraca taka obejmie, jeżeli SATEL wystąpi z prośbą o to, rozmowy z właścicielami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej oraz pracownikami Kontrahenta). Jeżeli SATEL ustali, że kwoty uiszczone przez SATEL na rzecz Kontrahenta zostały przez Kontrahenta wydane w sposób naruszający Prawa Antykorupcyjne, SATEL przysługuje, dodatkowo w stosunku do innych środków ochrony prawnej dostępnych SATEL, prawo do żądania natychmiastowego zwrotu bezprawnie wydanych przez Kontrahenta kwot. Zobowiązanie określone w niniejszym punkcie pozostaje w mocy także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
10. Kontrahent zobowiązuje się, że będzie posiadał wewnętrzne procedury, które zapewnią zgodność działań Kontrahenta z Prawami Antykorupcyjnymi.
11. Kontrahent zobowiązuje się bezzwłocznie powiadamiać SATEL, zgodnie z postanowieniami Umowy o każdym naruszeniu Praw Antykorupcyjnych a także o każdym przypadku, gdy osoba wskazana występująca w jego imieniu zażąda przekazania płatności, podarunku lub innej rzeczy wartościowej z naruszeniem lub z możliwym naruszeniem Praw Antykorupcyjnych lub niniejszej Klauzuli lub poprosi o takie przekazanie lub zasugeruje takie przekazanie.
12. Jeżeli zostanie wykryta niezgodność postępowania Kontrahenta z Prawami Antykorupcyjnymi lub z Klauzulą, SATEL jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Kontrahenta, przy czym takie rozwiązanie nie ogranicza prawa SATEL do odszkodowania.
13. Kontrahent oświadcza, że ani on, ani żadna z osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punktu 8 nie podlegał ani nie podlega obecnie:
 • 13.1.   skazaniu za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, łapownictwa i płatnej protekcji, przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i przeciwko środowisku – szczegółowo wymienione w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • 13.2.   jako podmiot zbiorowy odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • 13.3.   umieszczeniu przez jakikolwiek organ rządowy na liście podmiotów wykluczonych, zawieszonych, proponowanych do wykluczenia czy zawieszenia bądź z innego powodu wyłączonych z uczestnictwa w programach dostaw dla rządu czy innych projektach rządowych,
 • 13.4.   jakimkolwiek międzynarodowym sankcjom handlowym czy embargu (w tym: wprowadzonym w wyniku rezolucji podjętej zgodnie z Rozdziałem VII Karty ONZ przez Radę Bezpieczeństwa lub wprowadzonym przez Unię Europejską,
 • 13.5.   umieszczeniu na jakiejkolwiek liście podmiotów monitorowanych na potrzeby egzekwowania międzynarodowych sankcji handlowych (w tym: skonsolidowanej liście osób, grup i podmiotów podlegającym sankcjom finansowym UE).
14. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków opisanych w punkcie 13 przestanie być spełniony, Kontrahent niezwłocznie powiadomi o tym SATEL na piśmie, a SATEL będzie mógł w takim przypadku rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
15. Kontrahent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża zgodę na przetwarzanie przez SATEL dotyczących go informacji o skazaniach, o których mowa w pkt 13, w celu zawarcia i realizacji Umowy; Kontrahent nie będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadcza, że uzyskał pisemną zgodę osób, o których mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, na przetwarzanie, w tym udostępnienie SATEL dotyczących ich informacji o skazaniach, jak też na przetwarzanie tych informacji przez SATEL w celu zawarcia i realizacji Umowy.
16. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że SATEL zawarł z nim Umowę polegając na zapewnieniach Kontrahenta ujętych w Klauzuli.