Zastrzeżenia prawne

Serwis internetowy www.satel.pl (zwany dalej „Serwisem”) w tym jego struktura, projekt graficzny oraz oznaczenia wyróżniające, przysługujące SATEL sp. z o.o. stanowią wyłączną własność firmy SATEL sp. z o.o. oraz podlegają ochronie na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa cywilnego i karnego, w tym na podstawie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
Działania, sprzeczne z wyżej przywołanymi przepisami lub naruszające chronione na ich podstawie prawa SATEL sp. z o.o., a w szczególności kopiowanie Serwisu lub jego elementów, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie, w jakimkolwiek celu, w całości, części lub w formie zmodyfikowanej, w tym w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, poprzez trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Serwisu lub jego elementów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przystosowanie, wprowadzanie zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w Serwisie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SATEL sp. z o.o., JEST ZABRONIONE I BĘDZIE ŚCIGANE Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ PRAWA.
Użytkownik, który w związku z korzystaniem z Serwisu wszedł w posiadanie wiedzy technicznej, organizacyjnej lub innej, przyjmuje do wiadomości, iż wiedza ta może stanowić własność SATEL sp. z o.o., podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu, niż ten, dla którego została wyraźnie udostępniona przez SATEL sp. z o.o., w szczególności nie może być wykorzystana w sposób naruszający przepisy prawa lub chroniony prawem interes SATEL sp. z o.o.
Materiały udostępniane przez SATEL sp. z o.o. w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny o charakterze ogólnym i nie powinny stanowić podstawy podejmowania jakichkolwiek czynności lub decyzji związanych z zabezpieczeniem obiektu i mienia. Taką podstawą powinna być analiza przeprowadzona przez należycie wykwalifikowanego specjalistę (na przykład instalatora), uwzględniająca dany stan faktyczny.

Niektóre linki w Serwisie mogą kierować Państwa do zasobów lub witryn osób trzecich, które nie są kontrolowane przez SATEL sp. z o.o. Nie przyjmujemy żadnych zobowiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej, ani nie udzielamy żadnych zapewnień co do działania takich zasobów ani ryzyk z tym związanych. Umieszczenie w Serwisie takich linków nie oznacza akceptacji SATEL sp. z o.o. ani co do treści umieszczanych w takich zasobach ani co do osób trzecich, administrujących takimi zasobami.

SATEL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian Serwisu, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji.
Informacje umieszczone w Serwisie nie będą uznawane za ofertę zawarcia jakiejkolwiek umowy.
Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail: webmaster@satel.pl.