System kontroli dostępu

ACCO

ACCO jest modularnym system kontroli dostępu (SKD) – jego architektura bazuje na kontrolerach przejść, które mogą pracować samodzielnie lub tworząc sieć.

Z zalet systemu ACCO korzystać można zarówno w prostych systemach kontroli dostępu obsługujących pojedyncze przejścia, jak również w bardziej rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania.

Struktura systemu

Moduły kontroli dostępu ACCO można za pomocą magistrali RS-485 łączyć w sieć składającą się nawet z 255 takich kontrolerów. Za komunikację między nimi a komputerem odpowiada konwerter ACCO‑USB, natomiast do programowania i administrowania systemem wykorzystuje się oprogramowanie ACCO-SOFT-LT. Do realizacji funkcji kontroli dostępu niezbędne są zaś urządzenia identyfikujące użytkowników, takie jak czytniki kart zbliżeniowych czy klawiatury.

Szerokie możliwości współpracy

Kontrolery ACCO obsługują czytniki wykorzystujące formaty transmisji EM Marin i Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 oraz czytniki pastylek DALLAS. W ramach systemu ACCO możliwe jest zintegrowanie terminali innych producentów, w tym także czytników biometrycznych, czy nietypowych formatów kart zbliżeniowych.

Dodatkowe urządzenia w systemie

Wejścia i wyjścia dostępne w modułach ACCO rozszerzają funkcjonalność systemu. Można do nich podłączać takie urządzenia, jak np. przyciski otwarcia drzwi lub urządzenia sygnalizacyjne. Złącza umożliwiają także współpracę z systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) lub systemami sygnalizacji pożarowej (SSP). Dzięki temu, podczas np. włamania wybrane drzwi zostaną automatycznie zablokowane, a w razie pożaru – odblokowane, umożliwiając sprawną ewakuację. Z kolei zdarzenia generowane w ramach modułu kontroli dostępu mogą wywoływać określone reakcje SSWiN lub SSP.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie systemem

Do konfigurowania systemu, jak i administrowania jego zasobami służy ACCO-SOFT-LT – intuicyjne oprogramowanie o rozbudowanych możliwościach.

Pojemna
pamięć zdarzeń

Nieulotna pamięć pojedynczego modułu kontroli dostępu pozwala na zachowanie ustawień konfiguracji systemu oraz na zarejestrowanie ponad 24,5 tysiąca zdarzeń. Wydarzenia z całego systemu zbierane są na bieżąco w programie ACCO‑SOFT‑LT. Ich przeglądanie ułatwiają dostępne w programie funkcje, w tym rozbudowane filtrowanie, które daje administratorowi przejrzysty wgląd do potrzebnych w danym momencie informacji. Zapisane zdarzenia można wyeksportować do pliku w wybranym formacie (CSV, XLS), co umożliwia wygodne ich archiwizowanie.

Zarządzenie użytkownikami systemu kontroli dostępu ACCO

Zarządzanie użytkownikami

W pojedynczym module ACCO zarejestrować można 1024 użytkowników. Każdemu z nich przydzielana jest nazwa, identyfikator (karta, kod) oraz harmonogramy dostępu i uprawnienia. Użytkownicy mogą być łączeni w grupy – do jednej z nich mogą należeć np. wszyscy pracujący na tę samą zmianę albo mający dostęp do danego pomieszczenia w tym samym czasie. Rozwiązanie takie znacznie ułatwia zarządzanie wszystkimi osobami zarejestrowanymi w systemie.
Autoryzacja użytkownika systemu kontroli dostępu ACCO

Elastyczna autoryzacja użytkowników

Najczęściej stosowanym sposobem autoryzacji użytkowników są karty i breloki zbliżeniowe. Każdy z nich stanowi unikalny identyfikator danej osoby. Alternatywę mogą stanowić kody wpisywane na klawiaturze terminali – eliminuje to konieczność posiadania przez użytkownika fizycznego identyfikatora. Tam, gdzie wymagany jest wyższy poziom zabezpieczenia, zastosować można obie metody równolegle. Uzyskanie dostępu przy pomocy tak zwanej podwójnej autoryzacji polega na przyłożeniu identyfikatora do terminala oraz wprowadzeniu poprawnego kodu.

Harmonogramy czasowe

Każdemu z użytkowników przydzielić można ramy czasowe dostępu do wybranych miejsc. Przykładowo, osoba pracująca w godzinach od 8 do 16 może wejść do wybranego pomieszczenia jedynie między godziną 7:30 a 16:30. Harmonogramy czasowe mogą być również stosowane do automatycznego odblokowywania lub zablokowywania przejść. Dzięki funkcji tej konkretne przejście może być odblokowane (otwarte) w wyznaczonych godzinach, natomiast w innej porze dostęp do strefy będzie możliwy wyłącznie po przeprowadzeniu autoryzacji użytkownika.

Dostęp pod
ścisłą kontrolą

System ACCO oferuje opcję limitowania wejść, pozwalającą wskazać, ile razy wybrany użytkownik może otworzyć dane przejście. Funkcja ta znajdzie zastosowanie w miejscach, w których wykupuje się określoną ilość „wizyt” – tak jak np. w klubach fitness czy na basenach. Z kolei aktywowanie funkcji anti‑passback wyeliminuje możliwość powtórnego użycia identyfikatora do otwarcia nadzorowanego przejścia. 

Kontrola obecności w systemie kontroli dostępu ACCO

Całodobowa kontrola obecności

Funkcja kontrolowania obecności użytkowników pomaga ustalić godzinę ich wejść do obiektu, ewentualne spóźnienia lub czasy wyjść z obiektu. Pozwala to sprawdzić, czy osoby posługują się swoimi identyfikatorami zgodnie z obowiązującymi w firmie regułami.
Ponadto w programie ACCO‑SOFT‑LT dostępne jest narzędzie do sporządzania tzw. raportów obecności. Administrator może definiować reguły wejścia / wyjścia, korzystając z modułów obecnych w systemie. Ustalenie konkretnych zasad umożliwia określenie, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu lub na terenie obiektu – informacje o wejściach i wyjściach pracowników są stale gromadzone. Na tej podstawie obliczany jest czas obecności i generowany raport, który może być później przydatny np. przy rozliczaniu nadgodzin.

Kategorie produktów