produkt archiwalny

TR 60 VA

Transformator 230 V/20 V AC do obudowy OPU-3 P i OPU-4 P, 60 VA

produkt archiwalny