produkt archiwalny

TR 40 VA

Transformator 230 V/18 V AC do obudowy OPU-3 P i OPU-4 P, 40 VA

produkt archiwalny