Περιβάλλον 

Το Μάρτιο του 2006  η SATEL λάνσαρε την τεχνολογία που δεν χρησιμοποιεί μόλυβδο στην παραγωγή των ηλεκτρονικών της συσκευών. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μόλυβδου από όλα ανεξαιρέτως τα στάδια κατασκευής. Η τελευταίας γενιάς μηχανή για κασσιτεροκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων χωρίς μόλυβδο σε περιβάλλον αζώτου έχει μειώσει τα απόβλητα κατά 90% (σε σύγκριση με την παλαιότερη τεχνολογία μολύβδου).

Οι συσκευές πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας 2002/95/EC του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.01.2003, που στοχεύει στη μείωση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του μόλυβδου. Η ενέργεια αυτή, έχει σημαντική, θετική επίπτωση στο περιβάλλον.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπϊκής Ένωσης απαιτείται για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαντολλογικά πρότυπα και γι αύξηση των πωλήσεων εντός της Ευρώπης. Στην Ευρωπαϊκή αγορά φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πράξης της 29 Ιουλίου 2005 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η SATEL έχει καταχωρηθεί από τον Επιθεωρητή Περιβαντολλογικής προστασίας υπό τον αριθμό E0007636WBW.

 

Φιλική προς το περιβάλλον εταιρία

Από τις 31 Μαΐου του 2007, η SATEL συμμετέχει στο πρόγραμμα "Nature Friendly Company", που οργανώθηκε από τον AURAEKO. Ο AURAEKO, Οργανισμός Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, ιδρύθηκε από Πολωνικές εταιρίες για να υποστηρίξει τους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ιδέας συνεχούς ανάπτυξης, πχ. διαχείριση της εταιρίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον. Μαζί με την AURAEKO εξασφαλίζουμε ότι οι συσκευές που λανσάρουμε δεν θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον μετά την απόρριψή τους. Οι ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο μετά την απόρριψή τους. Πρέπει να έχουμε υπόψιν πάντως ότι οι αρνητικές συνέπειες δεν προκύπτουν από τις ουσίες αλλά από την λανθασμένη απόρριψή τους.